Vi är med och flyttar Kiruna!

Vi är med och flyttar Kiruna!

I Kiruna pågår en stadsomvandling. Malmbrytningens utbredning gör att markdeformationer skapas vid markytan och senare utvecklas till sprickor. Deformationszonen närmar sig staden och för att inte förstöras av markförskjutningarna måste stora delar flyttas och ersättas. Projektet pågår för fullt och innebär bl a att ny stadskärna ska uppföras ca 3 km öster om den gamla stadskärnan. Inom hela utvecklingsplanen ska det rymmas cirka 3000 bostäder, Kirunas nuvarande kommersiella centrum, flertalet av stadens hotell, ett stort antal arbetsplatser, stora och viktiga offentliga institutioner som sjukhuset, gymnasieskolan, biblioteket och polishuset, samt ett antal kulturbyggnader. För Vattenfall, som äger det mesta av elnätet i Kiruna, innebär det att ett nytt eldistributionsnät behöver byggas tillsammans med övrig infrastruktur inom de nya områdena som planeras.

Infraaction med Magnus Lindgren fick nyligen ett avtal på 1år där arbetet innebär att han är projektplanerare för Vattenfall Eldistribution gällande lokalnätet (0,4-20kV) i Kiruna. Uppdraget innebär bl a att samråda med LKAB, Kommunen, arkitekter, exploatörer, fastighetsägare m fl och planera för en etappvis uppbyggnad av det nya eldistributionsnätet.