Lennheden Norra

Lennheden Norra

Lennheden Norra är en utbyggnad av kommunalt Vatten och spillvatten i området runt Vattentäkten i Lennheden väster om Borlänge, som är en av Sveriges största grundvattentäkter. Tillsammans med vattentäkten i Tjärna försörjer den större delen av Borlänge kommun och Falu tätort med dricksvatten och dom kommer tillsammans att betjäna ca 85 000 invånare.
Då det finns mer än 200 enskilda avlopp som kan påverka vattentäkten, bygger Kommunen (Borlänge Energi) ut spillvattennätet som en del av skyddet för vattentäkten.
Entreprenaden omfattar ca 8,5 km ledningsdragning och berör ca 160 fastigheter. Det läggs både självfallsledningar och tryckledningar. Entreprenaden omfattar även anläggande av fem stycken pumpstationer, samt ny el och opto till området.
Flera olika metoder för förläggningen av ledningarna har använts, allt från traditionell schakt till schaktfria metoder som Styrd borrning, AT-borrning och Hammarborrning.
Genom området går väg E16, järnväg, Dalälven, bäckar och sjöar. Topografin är delvis mycket kuperad.
Projektet påbörjades i Januari 2021 och är beräknat att vara klart till årsskiftet 2021/22.
Lennheden Norra är den första av tre etapper.
Den följs av Etapp Lennheden Södra och därefter Etappen Pusselbo-Repbäcken.
Infraaction har med Henrik Carlsson bistått med projektledare i projektet och som varit med från upphandlingen av projektet och nu under genomförandet.
Dennis Roos och Torbjörn Wessman från Infraaction har också fått förtroendet som byggledare och är dagligen ute i produktionen så att allt framskrider så friktionsfritt som möjligt.