Skandiaporten

Skandiaporten

Skandiaporten innebär en framtidssäkring av Skandiahamnen i Göteborg. Skandiahamnen är ensam i Sverige om att hantera transocean direkttrafik. Sverige har därmed ett stopp på rutten Europa – Fjärran Östern, som trafikeras av de största containerfartygen. Containerfartygens storlek har de senaste 10 – 20 åren vuxit kraftigt och satsningen på Skandiaporten innebär att Sverige och Göteborg kan fortsätta ta emot de största fartygen och därmed behålla positionen med direkttrafik. Tillgången till transocean direktsjöfart är en strategisk funktion för svenskt näringsliv.

När Skandiaporten är färdigställd ska åtgärder som ska resultera i ökad kapacitet och säkerhet i farleden vara utförda. Detta rör fördjupning av farleden genom främst muddring, men även förstärkning och fördjupning vid Skandiahamnens kaj.

Infra Action är en del av Skandiaporten vad det gäller ett fält- och laboratorieundersökningsprogram för projektet. I Infra Actions delar ingår en stor mängd geotekniska provtagningar för att dels mäta avstånd till berg och dels ta upp prover för vidare analys i laboratoriet. Även seismiska mätningar har utförts för att kunna ge en uppritad bild av bottens topografi samt information kring vilka nivåer berget ligger på längs med farleden. Genom dessa undersökningar och analyser ges en tydligare bild av botten och sedimentens beskaffenhet vilket ger större möjligheter till planering, metodval och kostnadsuppskattningar längre fram i projektet. Arbetet med provtagningarna skedde med borrigg monterade på en stabil flotte och den seismiska mätningen från mindre fartyg.

Infra Action är stolta över att få vara en del av projektet att framtidssäkra Skandiahamnen för de största containerfartygen. Infra Actions projektledare Johan Lundh säger: -”Det är kul att vi på Infra Action kan vara med och bidra till något som stärker både regionens och Sveriges konkurrenskraft. Dessutom ska det bli spännande att se dessa stora fartyg lägga till i Skandiahamnen.”