Infra Action hjälper Ale kommun med hållbar vattenförsörjning

Infra Action hjälper Ale kommun med hållbar vattenförsörjning

Ale kommun är i startgroparna med att bygga en ny överföringsledning för avloppsvatten från Älvängen till Ryaverket I Göteborg. Detta görs för att säkra att avloppsvatten från Ale kommun tas om hand på ett hållbart sätt nu och i framtiden.

Ale är en tillväxtkommun nära Göteborg som ser en ökad inflyttning av boende. Detta ökar belastningen på VA-ledningsnätet som behöver få en utökad ledningskapacitet. Idag renas avloppsvattnet i kommunens avloppsreningsverk i Älvängen. Istället för att i princip bygga en helt ny reningsanläggning har kommunen valt att i framtiden rena avloppsvattnet i Ryaverket i Göteborg. Förutom överföringsledningen kommer även tre nya pumpstationer längst sträckan byggas.

Infra Action förstärker Ale kommuns projektledningsorganisation i projektet med bland annat projektledare, byggledare, projekteringsstöd och miljöspecialist.

”Det är väldigt roligt att vi får möjlighet att bidra i detta stora och viktiga projekt för kommunen. Att vi även får möjlighet att arbeta tillsammans med flera andra kollegor leder till ökad arbetsglädje och förhoppningsvis riktig action i projektet”, säger Infra Actions projektledare Peter Engström.

Projektet utförs i samverkan med entreprenör och uppstart sker nu under 2023.