Hamnbanan i Göteborg

Infra Action delaktiga i utbyggnaden av Hamnbanan – järnvägen ut till Göteborgs Hamn

Hamnbanan i Göteborg

Järnvägen ut till Göteborgs Hamn har tidigare varit enkelspårig. Den ökade godstågstrafiken till Göteborgs Hamn leder till att trafikbelastningen på Hamnbanan ökar. För att andelen järnvägstransporter och den totala godstrafiken ska kunna öka krävs en utbyggnad till dubbelspår. En utbyggnad av Hamnbanan innebär att fler tåg kan trafikera sträckan på ett effektivt och miljövänligt sätt, samt med en bättre punktlighet och driftsäkerhet.
Inom projektet Hamnbanan ingår idag tre delar; utbyggnad av Kville Bangård, dubbelspårsutbyggnad mellan Eriksberg och Pölsebo, samt ytterligare ett spår mellan Pölsebo och Skandiahamnen.
Etapperna Kville Bangård och Pölsebo – Skandiahamnen är färdiga och nu pågår produktionen med etapp Eriksberg – Pölsebo där vi på Infra Action är med på beställarsidan.
Sträckan Eriksberg – Pölsebo innebär utbyggnad av nytt dubbelspår i ny sträckning norr om nuvarande spår. Utbyggnaden sträcker sig från Eriksberg i öster, genom Bratteråsberget och Krokängsberget till Pölsebo i väster, där den ansluter till befintliga spår i höjd med Ivarsbergsmotet. Utbyggnaden sker på en sträcka av cirka 1900 meter, genom delvis tät stadsbebyggelse, varav cirka 1100 meter går i berg- eller betongtunnel. I och med järnvägens nya sträcka behöver bland annat en fotbollsplan, ett klubbhus och GC-vägar ersättas och läggas om samt ett antal träd behöver flyttas underbyggtiden.
Infra Action är stolta att få vara delaktiga i ett så stort och komplext projekt. Vi har varit och är delaktiga på beställarsidan inom projekteringsledning, granskningssamordning, byggledning, datasamordning, arbetsmiljösamordnare samt överlämnandekoordinator.
En av kollegorna som arbetar i projektet är Hampus Börjesson och han säger ”Väldigt roligt och lärorikt med ett stort projekt, man får arbeta med allt från järnväg till att lägga om GC-vägar, bygga ny fotbollsplan, skyfallssystem och mycket mer. Det är mycket kommunikation med totalentreprenören Skanska, kommunens olika förvaltningar och fotbollsklubben vilket är skoj”.