Genomfart Ludvika

Genomfart Ludvika är ett ombyggnationsprojekt av väg 50 genom Ludvika för att förbättra framkomligheten, trafikmiljön och främja stadsutvecklingen.

Genomfart Ludvika

Genomfart Ludvika är ett ombyggnationsprojekt av väg 50 genom Ludvika för att förbättra framkomligheten, trafikmiljön och främja stadsutvecklingen. Trafikverket är byggherren och Ludvika kommun är dess samarbetspartner. Projektet består i tre huvuddelar, den första innefattar en totalentreprenad, med både nybrytning av ca 1km väg, ombyggnation av befintlig väg, en cirkulationsplats, tre nya gc-portar, lokalgator, gång och cykelvägar, busshållplatser, rivning av ett flertal fastigheter, sanering av gamla föroreningar och en omfattande ledningsomläggning. Den andra delen består i att bygga om befintlig väg 50 samt rusta upp tre befintliga gc-portar genom de centrala delarna av Ludvika, mestadels nya ytskikt med viss utformningsändring samt att två nya cirkulationsplatser ska byggas, även denna del omfattar mycket ledningsarbete. Den sista och tredje delen är ombyggnation av angöringsytorna mot det befintliga resecentrum.
Ombyggnationen startade hösten 2020 och skall vara klart under andra delen av 2023. Infraaction har sedan början av 2019 bistått med Matti Siirtola som biträdande projektledare i projektet från arbete med bygghandlingen, upphandling av entreprenör samt att ett stort fokus på projektledningsarbetet ute i produktionen.